7.-9. klasse


Indtroduktion


Der findes ikke gældende lovgivning der er udarbejdet direkte mod din færden på de sociale medier og internettet. Derfor skal du overholde loven der gælder generalt i samfundet.
Du vil på siden her blive præsensenteret for paragraffer som betegnes med dette tegn: §. En paragraf er et afsnit af loven. Disse paragraffer fra f.eks. straffeloven og grundloven, skal du være opmærksom på når du færdes på internettet.Grundloven § 77


Du har sikkert ofte hørt om ytringsfriheden der giver dig ret til at sige og skrive hvad du vil. Ytringsfriheden bestemmes i Grundlovens § (paragraf) 77: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Sådan en lov kan for mange, både børn og voksne. være svær at forstå. Derfor vil du her få forklaret hvordan du skal forstå loven. Du vil på samme måde få forklaret flere love på denne side.


Grundlovens § 77 vil sige at du må sige og skrive hvad du vil, men at du ikke må overtræde andre love ved din udtalelse. De love du kan overtræde følger herunder:Straffeloven § 263


"Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.
Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, uberettiget:
1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller
2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.
"

Dette betyder at at du ikke må logge ind på andres profiler på sociale medier uden at have fået lov.
Hvis du har fået lov til at tilgå din vens profil, må du ikke læse vedkommendes private beskeder eller tilgå deres private sider. På Snapchat må du f.eks. ikke tilgå kammerarullen "kun for mig" med mindre du har fået lov til det.Straffeloven § 264 d


"Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget en bredere offentlighed. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person."

Det vil sige at du ikke må videregive information om andres private forhold. Det kan f.eks. være indkomst, sygdom, selvmord og seksualitet. Derudover kan du også overtrædde denne lov ved videregivelse af fødselsdagsdatoer og cpr-numre.
Som udgangspunkt skal du altid være sikker på at den person du ønsker at videregive informationer om har givet dig lov til at vidergive informationen.
Man kan blive straffet uanset om informationerne som er videregivet er sande eller falske.Straffeloven § 235


"Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter.
Stk. 2. Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
"

Hvis du skulle være uhledig at støde på pornografiske billeder eller film af personer som er under 18 år, skal du slette disse med det samme.
Hvis du gemmer disse på din telefom eller computer overtræder du loven. Du overtræder også loven hvis du deler videoen med andre, uanset om du deler indholdet til alle eller sender det i en privat besked.Straffeloven § 266


"Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Straffeloven § 266 a
Med bøde eller fængsel indtil 1 år straffes den, der, uden at forholdet omfattes af §§ 136 og 266, offentligt fremsætter udtalelser, der tilstræber at fremkalde voldshandlinger eller hærværk.

Straffeloven § 266 b
Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.


Det vil sige at du kan blive straffet for at true andre i opslag eller beskeder på de sociale medier.
Derudover kan du også straffes for at opfordre andre til at begå vold eller hærvæerk.
Til sidst vil du også blive straffet for at true eller nedgøre en gruppe af personer på grund af deres race, etniske oprindelse, tro eller seksualitet.Straffeloven § 267


"Den, som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Det vil sige at man straffes for æreskrænkelse, hvilket er at omtale andre med nedtalende ord og at sprede rygter om en anden person for at give andre et dårligt syn på denne person.
En sigtelse vil sige en beskyldning. Hvis du f.eks. beskylder din ven for at stjæle vil du i retten muligvis skulle kunne bevise at det er sandt at din ven stjæler. Hvis du ikke kan bevise dette kan du blive straffet.Straffeloven § 232


"Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Når der er tale om blufærdighedskrænkelse er det især blotteri og beføling man snakker om. Når man sender et nøgenbillede hører dette under blotteri. Hvis den der modtager billedet ikke har bedt om billedet kan dennes blufærdighed blive krænket og dermed kan afsenderen af billedet straffes.Lov nr 112 af 03/02/2012. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 1.


"Ved tilhold kan en person forbydes at opsøge en anden ved personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse, herunder ved elektronisk kommunikation, eller på anden måde kontakte eller følge efter den anden.

Lov nr 112 af 03/02/2012. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 21.


"Den, der forsætligt overtræder et tilhold efter § 1, et opholdsforbud efter § 3 eller en bortvisning efter § 7, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Det betyder at hvis du i fremtiden skulle gå hen og få et tilhold til en anden person, altså at du ikke må være i nærheden eller snakke til personen, må du altså heller ikke kontakte vedkommende på de sociale medier eller tagge vedkommende i opslag. Hvis du gør dette overtrædder du dit tilhold og vil blive straffet for det.